O čem je robotická procesní automatizace

Efektivita
Robotic Process Automation optimalizuje procesy tím, že snižuje potřebu lidských zdrojů, zkracuje čas potřebný na realizaci činnosti, snižuje chybovost a eliminuje množství manuálně vykonávaných rutinních činností.

Obzvlášť se hodí v situacích kdy standardní integrace nebo automatizace by byla finančně či časově náročná nebo v případech, kdy aplikaci nemáte ve své správě.
Jak to funguje
Softwarový robot na základě pokynů ovládá aplikace na PC a vykonává činnost stejně jako běžný uživatel.

Co víc, robot nepotřebuje spát, nebere si přestávky a nevadí mu noční směny.

Takto automatizovaný proces nemusí být nutně jednoduchý: jediné, co je potřeba, je schopnost jednoznačně popsat jak se má robot v určitých situacích zachovat.
Co je potřeba pro přípravu a spuštění robota?
Přemýšlejte o robotovi jako o novém kolegovi, kterému chcete delegovat určitou činnost. Vůbec to nemusí být složité.
1
Posouzení
Abyste mohli začít, je potřeba identifikovat proces, který je vhodný pro robotizaci a který přinese dost úspor na pokrytí investičních nákladů v rozumném časovém horizontu (ROI).
2
Optimalizace

Pokud je proces možné optimalizovat, teď je ta správná chvíle. Optimálně nastavený proces může snížit náklady na realizaci automatizace a přinést větší úspory.
3
Popis procesu
Před zahájením vývoje robotického procesu je potřeba upřesnit pracovní postup. V zásadě stejným způsobem jako byste předávali práci novému kolegovi.
4
Prostředí
Nyní je potřeba robotickému kolegovi zajistit pracovní stanici, na které bude pracovat, a přístupy ke všem relevantním aplikacím.
5
Učení
Tato část může zabrat několik dnů až týdnů, jelikož robota je potřeba naučit nejen vykonávat danou činnost, ale připravit jej i na veškeré nestandardní situace, na které může narazit.
6
Nasazení
Nyní je čas nasadit robota do produkčního prostředí. Nasazení může vyžadovat několik dalších úprav v pokynech pro robota.
7
PŘIPRAVENÍ? START!

Případové studie
Níže uvedené případové studie demonstrují jaké aktivity je možné automatizovat pomocí Robotické Procesní Automatizace a zároveň dávají představu o možných business přínosech.

Správa úvěrů
Wüstenrot je Rakouská společnost působící v oblasti finančních služeb a nemovitostí
Situace
Wüstenrot provozuje portfolio hypotečních úvěrů pro více než 20 tisíc klientů, kteří se příležitostně rozhodnou splatit své závazky předčasně. Žádost klienta o předčasné splacení úvěru spoušti aktivitu vyžadující manuální zpracování skládající se z několika po sobě jdoucích kroků, které jsou náchylné na chyby a představují zásadní finanční riziko. Proces je striktně regulován směrnicí EU o spotřebitelských úvěrech na nemovitosti.


Řešení
Robot zahájí svou činnost získáním dat z několika zdrojů a následně komplexní agregací identifikuje přeplatky na klientských účtech. Proces dále zahrnuje uzavíráni klientských účtů a vygenerováním výstupního reportu, který je následně zpracováván manuálně.

Výsledek
- Zkrácená doba realizace z 155 na 7 hodin
- 1,1 FTE uvolněno pro jinou agendu
- Návratnost investice během 2,5 měsíců
- Eliminace rizikKontrola pojištění
ALD je Francouzská leasingová společnost zaměřující se na správa flotil a operativní leasing
Situace
ALD automotive provozuje flotilu několika tisíc vozidel používaných svými klienty. Otázka sjednání sjednání a platnosti pojištění je v rukou zákazníka nicméně odpovědnost je stále na straně majitele. Z důvodu eliminace rizik ALD proto vyžaduje realizaci pravidelných kontrol platnosti pojištění což je časově náročná činnost náchylná na chyby.

Řešení
Robot zahajuje činnost extrahováním seznamu registračních značek všech vozidel ve flotile. Na základě RZ následně prověřuje platnost pojistných smluv v registru České kanceláře pojistitelů. Výstupem kontroly je seznam nepojištěných vozidel, který je následně manuálně zpracován.

Výsledek
- Zkrácená doba realizace z 19 dnů na 25 minut
- 0,9 FTE uvolněno pro jinou agendu
- Návratnost investice během 3 měsíců
- Eliminace rizik
- Implementace řešení posloužilo jako potvrzení konceptu s následným zahájením RPA programu v rámci ALD